Jak nazvat jazyk byrokratů? Byrokratčtina, nebo byrokratština?

Váš dotaz: Jak vytvořit název pro jazyk byrokratů? Bude to byrokratčtina, nebo byrokratština?

Podstatná jména tohoto typu, tedy obecné názvy jazyků, se tvoří příponou -ina z přídavných jmen: Zároveň dochází k výměně skupiny -sk- za -šť- (popř. -ck- za -čť-). Pozorujte:

če-s-ký > če-št-ina
arab-s-ký > arab-št-ina
ru-s-ký > ru-št-ina
finský > fin-št-ina
pol-s-ký > pol-št-ina

Jak si můžete všimnout, dochází při tom k výměně skupiny -sk- za -šť- (popř. -ck- za -čť-). Pozorujte:

ture-(ck)-ý > ture-(čt)-ina
ře-(ck)-ý > ře-(čt)-ina
angli-(ck)-ý > angli-(čt)-ina
srbochorvat-(sk)-ý > srbochorvat-(št)-ina 

Může vám to připadat samozřejmé, ale někdo by si mohl myslet, že název jazyka se tvoří odvozením od podstatného jména (substantiva). Nějak takto: Chorvat + -ština > chorvatšina.

Taková úvaha by ovšem byla mylná. Český slovotvorný systém  příponu -ština/-čtina nezná. Takže pojmenování jazyků se od podstatných jmen (Čech, Polák, Rus, Fin, Dán) netvoří. Ostatně, to by musela být místo polštiny poláčtina.

Zvláštním případem je pojmenování německého jazyka němčina (místo němečtina).

Názvy jazyků se tvoří od přídavných jmen

Jak to ale bude s jazykem byrokratů? Nejprve je tedy nutno stanovit vhodné přídavné jméno. Předpokládejme, že hovoříme o byrokratickém jazyce. Potom by slovotvorná analogie vypadala takto:

byrokratický > byrokratičtina

Existuje ale i možnost, že jazyk byrokratů označíme jako byrokratský jazyk. Analogicky podle: jazyk Srbochorvatů > srbochorvatský jazyk > srbochorvatština.

Potíž je v tom, že slovo byrokratský v češtině patrně neexistuje (alespoň korpus.cz ho nezná). Nicméně, pojmenování pro jazyk byrokratů by v daném případě vznikalo touto cestou:

byrokrat-s-ký > byrokrat-š-tina

V žádném případě tedy jazyk byrokratů nepojmenujeme byrokratčtina.

Str. 276 zde: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf