Píše se co by kdyby s čárkou, nebo bez čárky? Tady je odpověď

Píše se obrat co by kdyby s čárkou? A kolik má být čárek ve větě pořád řeší, co by kdyby? Je správně napsat už neví coby? V tomto článku najdete na všechno odpověď. Nejdřív si ale vysvětlíme rozdíl mezi spojkou coby a spojením slov co by.

 

Rozdíl mezi coby a co by

Je to snadné:

Coby

Coby (psáno dohromady) je spojka s významem jako:

 • Coby hostinský zažil ledacos. (Jako hostinský…)
 • Oženil se s ní coby student. (… jako student.)
 • Praha coby největší české město láká nejvíc turistů.

 

Co by

Narozdíl od spojky coby se spojení slov coby používá:

 1. K uvození tázací věty: Co by se stalo, kdyby nepřijel?
 2. K připojení vedlejší věty (zpravidla jde o vedlejší větou předmětnou): Vyber si, co by se ti nejvíc líbilo.

Jde tedy o koexistenci tázacího (či vztažného) zájmena co a částice by využívané v podmiňovacím způsobu:

 • Co by dělal na tvém místě?
 • Co by měli prodat?
 • Dohadovali se, co by bylo nejlevnější.
 • Napište mi, co by to stálo.
 • Je to odsud, co by kamenem dohodil.

Podobnou strukturou je spojení s kdo by: Kdo by to udělal? A co by na to řekli ostatní?

Spojení co a by figuruje i v podmínkových souvětích s vedlejší větou uvozenou spojkou kdyby:

 • Co by měl říct, kdyby se chtěl omluvit?

 

Jak psát čárku u co by

Už víme, že pro připojování vět vedlejších se využívá dvojice slov co by. Vztažné zájmeno co v takových souvětích funguje jako spojovací výraz. Proto se před ním píše čárka:

 • Dohadovali se, co by bylo nejlevnější.
 • Už neví, co by si ještě vymyslel.

Pozor: U spojení co by dup (lze psát i cobydup) je již větný význam potlačen natolik, že ho nechápeme jako větu, ale jako příslovečnou spřežku. Proto se v něm před co čárka nepíše. Podobné je to u jak by smet:

 • Bude tady co by dup. (lze i Bude tady cobydup.)
 • Petr přišel pozdě jak by smet (lze i Petr přišel pozdě jakbysmet.)

Zastavme se ještě u příkladu Už neví, co by si ještě vymyslel. Pokud u něj vypustíme zbytek vedlejší věty, dostaneme konstrukci:

 • Už neví, co by.

Podobně například:

 • Už neví, co by roupama.
 • Už roupama neví, co by.

 

Jak psát čárku u co by kdyby

Podobně budeme analyzovat příklad s „co by kdyby“,. U něj vidíme elipsy hned dvě.  Můžeme si představit, že vznikl elipsou (vynechávkou, vypuštěním) věty vedlejší po CO a věty vedlejší po KDYBY. Tedy například z původní konstrukce „Nezajímá mě, co by (nastalo), kdyby (nesouhlasil).“.

Tedy: před vztažným CO se bude psát čárka.

Ale pozor:

Existují výjimečné případy, kdy se „co by kdyby“ čárkou neoděluje:

 • Jeho co by kdyby už nám lezlo krkem.
 • Až přestaneš s tím svým co by kdyby, povím ti náš plán.

 

Čárka před kdyby

Zbývá rozhodnout, zda bude čárka před kdyby. Ve funkci podřadicí spojky, za níž následuje věta, se kdyby odděluje čárkou. Ale dojde-li k elipse dané věty, postupujeme analogicky jako u jiných výrazů, tzn. čárku nepíšeme:

 • Už vím proč.
 • Nevím jak.
 • To je pořád samé kdyby.

Jiří Kostečka, významný český bohemista a didaktik českého jazyka, k tomu uvádí:

Obrat co by kdyby, který takto (elipsou) vznikl, se v reálném kontextu vyskytuje jako větný člen ve větě či souvětí, srov. příklady z Českého národního korpusu: musím přestat myslet na to, co by kdybyvracela se ale myšlenka, co by kdyby, zbytečná, toužebná, všetečná.

Velmi pochybuji, že by se někde našel doklad typu *vracela se ale myšlenka, co by kdyby Karel nepřišel včas, kde jedině by se o čárce před kdyby muselo uvažovat – taková konstrukce je totiž naprosto nečeská.

Klíčovým prvkem v naší úvaze je sama funkce interpunkčních znamének, a tedy i interpunkční čárky: jak naznačuje jejich označení, slouží k oddělování těch částí vět a souvětí, jež k sobě v reálné výpovědi nepatří (nebo patří jen volně) – např. závislé věty od její věty řídící, volně vložených výrazů apod.

Spojení co by kdyby je ovšem těsné, takže čárka v něm nemá co dělat.

 

Suma sumarum

Zůstává-li spojení co by kdyby v elidované podobě (spojovací výrazy nejsou doplněny vedlejšími větami), uvnitř toho spojení se čárka nepíše.

Takže: Jak byste napsali čárky v sloganu řetězce OBI (Když-nevíte-co-by-koupíte-to-v-OBI)?

 

Literatura:

Poradna Asociace češtinářů (Jiří Kostečka)

Příklady na coby v Českém národním korpusu

Příklady na „už neví, co by“ v Českém národním korpusu