Píše se čárka ve spojení Stromy kam se podíváte?

Váš dotaz: Píše se čárka ve spojení Stromy kam se podíváte? Třeba když tvoří nadpis?

Ano, píše. Platí totiž, že i v těch případech, kdy je vedlejší větou (např. větou kam se podíváte) rozvíjen výraz stojící zdánlivě samostatně (a ne jako součást plnohodnotné věty typu Stromy jsou všude, kam se podíváte), je nutno vedlejší větu oddělit čárkou.

S tímto jevem se setkáte ve dvou skupinách příkladů. Tím prvním jsou věty s vynecháním (elipsou) přísudkového slovesa.

Příklady s vynecháním pouze přísudkového slovesa

Tento typ je častý v názvech knih, filmů a dalších uměleckých děl. Také se s ním setkáte v reklamních sloganech a novinových titulcích. Zkrátka všude, kde je důležitá úspornost a výrazová zkratka.

Jde o typ, v němž by za jiných okolností bylo přítomno i verbum finitum, tedy přísudkové sloveso:

(Uvidíte hvězdy, které nehasnou.) > Hvězdy, které nehasnou.
(Tohle je dieta, o níž se mluví.) > Dieta, o níž se mluví.
(Záchod je místnost, kam i císařpán chodí pěšky.) >  Místnost, kam i císařpán chodí pěšky.
(Tehdy přišel den, kdy v ráji pršelo.) > Den, kdy v ráji pršelo.
(Měl dilema, co si počít.) > Dilema, co si počít.

 

Příklady s vynecháním přísudkového slovesa a příslovečného určení

Tento typ je vzácnější. I k němu najdete příklad v názvu filmu. Co třeba:

Rolničky jsou všude, kam se podíváš. > Rolničky, kam se podíváš

K tomuto typu patří i souvětí z dotazu. Také v něm lze tušit původní znění, které bylo zredukováno na frázi bez přísudku v hlavní větě:

Stromy uvidíte všude, kam se povídáte. > Stromy, kam se podíváte.
Zaslali jsme vám seznam se vším, co si máte vzít s sebou. > Seznam, co si máte vzít s sebou.

 

Kdy se čárka nepíše

Při rozvíjení vztažnými zájmeny a příslovci (který, jaký, jenž, kde, kam, proč aj.) existuje situace, kdy se před nimi čárka nepíše.

Je to tehdy, když neuvozují celou větu, ale pouze doplňují (často jednoslovně) příslušnou pozici v hlavní větě. 

Jde o typ:

Už vím proč.
Konečně nám napsal jak na to.
Ještě potřebujeme vědět kdy.
Píšou tam v kolik?
Jeden z těch zájezdů jsem si vybral, ale už nevím který.

Vedlejší věty vyjádřené infinitivem

Je-li klauze připomínající vedlejší větu obsazena místo určitého slovesného tvaru (verba finita) infinitivem (neurčitkem), čárku naopak píšeme:

Můžete nám poradit, co máme dělat? > Můžete nám poradit, co dělat?
Nevěděli, jak to mají vyřešit. > Nevěděli, jak to vyřešit.
Zbývalo vyřešit, kde je možné sehnat povolenku. > Zbývalo vyřešit, kde sehnat povolenku.

Jak můžete vidět, často jde o věty s vynechanými způsobovými slovesy (umět, moci, mít aj.). 

Výjimky z typu s infinitivem

Výjimkou jsou případy, kdy je infinitiv závislý na slovesu být nebo mít, tvoří s ním těsnou významovou a zvukovou jednotu: 

Není kam jít.
Nemá oč se opřít.
Nebylo s kým se poradit.

V nich platí psaní bez čárky.

Pošli to dál