Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

cliché

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají:

Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho!

Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně známé. Publikum jejich význam nemusí namáhavě dešifrovat. Říkají:

Mentální námaha adresáty otravuje!

Neboli: Pokud originalita sdělení klade přílišné nároky na mentální zpracování vzkazu, frustruje. Příjemce proto takové sdělení (reklamní působení) vnitřně odmítne. (O fluenci jsem psal v článku Copywriter a psychologie: Jak ovlivňovat zákazníky reklamními texty.)

Který tábor má pravdu? Bít klišé, nebo nebít? A proč? A není pravda někde uprostřed?

 

Co je to klišé

Problém je, že lidé si pod pojmem klišé představují různé věci. A často mylně. Profesor František Čermák v publikaci Frazeologie a idiomatika česká a obecná uvádí, že klišé je „termín a pojem značně subjektivní, který mylně předpokládá jednotu úzu i jazykového vnímání všech uživatelů, a je proto exaktně neuchopitelný, přes jeho oblibu zvláště v žurnalistice a literární vědě“.

Co je pro jednoho mluvčího nepřijatelné klišé, může se druhému jevit jako užitečná, nebo dokonce nutná a funkční formule.

 

Klišé versus jazykový stereotyp

František Čermák také vidí rozdíl mezi užitečným  jazykovým automatismem (tzv. stereotypem) a automatismem otravným (klišé):

Stereotyp je „ustálená obecná struktura nebo přímo konkrétní formulace (lexikální kombinace nebo věta) zahrnující mj. přísloví, idiomy a frazémy, různé formule (rituální a jiné) apod., na které se jako na společnou a předchozí znalost jejich užitím odkazuje (komunikace se tak posluchači přibližuje) a jimiž se zároveň výhodně zjednodušuje a zrychluje proud mluvy“.

Oproti tomu klišé jsou takové stereotypní výrazy, které se již pociťují jako příliš často užívané, a tudíž otřelé, málo efektní. (Jazyk a jazykověda, str. 40)

Stereotyp je tedy (na rozdíl od klišé) chápán pozitivně. Jako funkční prostředek jazyka, díky němuž je usnadněno a zrychleno porozumění textu. Hranice mezi stereotypem a klišé je pak čistě individuální, odvislá od subjektivního cítění.

Jak klišé definují slovníky?

Definice klišé

Definic pojmu klišé je celá řada, a i proto se dva lidé ne vždy shodnou na tom, co tímto pojmem myslí. Uveďme alespoň tyto: 

„Obrazné rčení, které ztratilo ráz osobní slohové svéráznosti; otřelá metafora“. (Příruční slovník jazyka českého)

„V důsledku přemíry častého užívání pro některé mluvčí otřelý a málo říkající, významově vágní a automatizovaný výraz, zvláště takový frazém.“ (F. Čermák, online viz Czechency)

„Ustálený automatizovaný slovní obrat (např. formule v dopisech, při úředních výkonech apod.).“ (Nový akademický slovník cizích slov)

„Jako klišé se zpravidla označují obraty již otřelé, jejichž původní osobitá aktualizační hodnota se vytratila a je již patrná jen na formě (většinou to bývá metafora), ale už ne na působivosti, neboť jsou již více méně automatizované“ (Josef V. Bečka: Česká stylistika)

 

Nejazyková klišé

Existuje i zobecněné pojetí toho, co je klišé. Jako klišé se označují i stereotypní, neoriginální myšlenky, představy, obrazy, koncepce.

V tomto pojetí je klišé v podstatě cokoliv, co se objevuje v umění (v hudbě, fotografii, filmu, v literatuře atd.), v jazyce či reklamě příliš často. Respektive: tak často, že to přestává být účinné, resp. je to jako nepůsobivé pociťováno.

Názorné ukázky konceptuálních klišé přináší například publikace 101 Clichés Reubena Webba, kterou si můžete prolistovat online.

reklama a klišé
Typický příklad klišé: rozsvícená žárovka jako symbol pro nápad.

 

Jak vzniká klišé

Klišé vzniká neustálým opakováním a neměnností zaběhnutých schémat. Zůstanete-li u jazykových klišé, vysledujeme 3 fáze jejich vzniku:

 1. aktualizace: vytvoření nového, svěžího, působivého obratu
 2. automatizace: vstup obratu do běžného užívání
 3. vyčpění: nadužívání vedoucí k erozi a vyčpění původní působivosti (z automatizovaného obratu se stává klišé)

Připomeňme, že automatizace je „způsob vyjádření, který je pro daný komunikační cíl natolik ustálený, že nebudí pozornost“ (Marek Nekula a kol., Encyklopedický slovník češtiny).

Z toho mimo jiné vyplývá, že:

 • klišé bylo nejdříve aktualizovaným obratem
 • míra nadužívání se může v různých prostředích lišit

V prostředí, kde k nadužívání nedochází, si konkrétní obrat podrží působivost déle. K tomu se ale ještě vrátím.

Bohužel, někteří autoři článků o copywritingu mylně označují jako klišé i obraty, které nikdy aktualizací neprošly. Nebo si pletou klišé s floskulí.

Co je floskule

Z definice floskule je zřejmé, že oproti klišé disponuje rysem květnatosti (flos je latinsky květ), přepjatosti a slohové nadnesenosti:

 • floskule, -e (f.) květnatý výraz, naučené rčení; jalová průpovídka, prázdná fráze. Pochytil z novin a v divadlech něco frází a floskulí. (Herrm.) Nechme planých řečí a krásných floskulí a chopme se díla. (Havl.) (Příruční slovník jazyka českého z let 1935–1957)

Ani zdaleka nejde o termín, který vymyslel Vladimír Just. Floskule je významově užší pojem pro rádoby vznosné obraty, které mají nadneseností zamaskovat jalovost sdělení. Nebo chcete-li: jeho obsahovou vyprázdněnost: bojovat s nadváhou, cenová válka, časový horizont, napříč politickým spektrem, přiškrtit výdaje atd.

Ovšem i definic floskule je několik a různě se liší. Některé k floskulím řadí i  jen obecně platné, ale neprocítěné, prázdné obraty, rčení, průpovědi či fráze. Tedy i obraty bez snahy o květnatost či nadnesenost.

Například:

 • je to o tom, že…
 • vezmeme-li to kolem a kolem
 • kdyby na to přišlo
 • mám-li být upřímný
 • sám dobře víte, že…
 • dokážu/umím si dobře představit, že…

 

Příklady klišé

Kde se klišé daří? Například v publicistice: hlava rodiny, dítě štěstěny, podtrženo sečteno, gól do šatny, kulatý nesmysl, drtivá většina, palčivé otázky aj.

Větná klišé se někdy označují jako fráze (uhodit hřebíček na hlavičku, dát něčemu zelenou, prolomit ledy, je to o … aj.). 

 

Klišé v umění a v reklamě

Za reklamní klišé se považují například:

 • muž vychutnávající si jízdu autem
 • muž jako nadřízený či důležitý manažer
 • teenageři sedící na zábradlí
 • jízlivá tchyně
 • moudrá babička
 • žena jako šetrná hospodyňka
 • žena plná nadšení do vaření, pečení

Klišé ve fotografii představují třeba:

 • západ slunce
 • včela na rozkvetlém květu
 • dívka objímající strom
 • cválající kůň
 • družící se labutě
 • chmýří pampelišky
 • rosa na pavučině aj.

Řekněte sami: Kolikrát už jste to viděli? Proč to ztvárňovat znova a znova?

 

Proč je použití klišé problém

Už to zaznělo. Problémem klišé coby stokrát viděného je absence wow efektu a s ní související nízká působivost. Nulová nebo slabá účinnost.

Jenže: Jak víme, který motiv či automatizovaný obrat ještě působí a co už nefunguje?

Účinnost různých reklam a reklamních schémat na různých trzích zkoumá a hodnotí například výzkumná společnost Millward Brown. Jak píší v Marketing & Media: „Jako nejefektivnější se ukazují reklamy s hudbou, emocemi, dětmi, zvířaty nebo humorem. Zkoumané země se ale lišily v tom, jaký účinek mají jednotlivé složky na cílové publikum.“

Co to znamená?

 

Co funguje v Dráždanech, nemusí fungovat v Berouně

Z průzkumů vyplývá například to, že na Čechy účinkuje výrazná hudba v reklamě. Na Indy nebo Vietnamce naopak nezabírá vůbec. I takové hudební národy jako Francouzi a Maďaři podléhají hudbě v reklamě mnohem méně než Češi. (zdroj: MaM)

Oproti tomu reklamy s dětmi patří v Česku mezi ty nejméně efektivní. Podobně jako formát „celebrita doporučuje produkt“. Je-li důvodem slabého účinku fakt, že se již nedaří tyto motivy či schémata ztvárnit dostatečně inovativně a distinktivně (protože už byly zpracovány příliškrát), naplňují definici reklamního klišé.

 

Proč klišé z reklam navzdory všemu nemizí

Klišé neúčinkuje. Přesto z reklam nemizí. Proč? Protože se zadavatelé bojí ho opustit. Než aby riskovali neotřelé, netradiční zpracování, dávají přednost jistotě a stereotypu. Tomu, co je známé a osvědčené. I když hrozí, že to bude málo účinné.

V lepším případě odsouhlasí netradiční „nátěr“ přes bezpečný klišoidní rámec. Dobrý copywriter toho dokáže využít. Například když prosadí využití čivav místo ohraných vánočních sobů. 

 

Vaše klišé není naše klišé

Pamatujete? Klišé souvisí s opotřebeností, s otřelostí, s vyčpělostí. S přílišným opakováním. Z toho také vyplývá, že co je klišé pro jednoho, nemusí být klišé pro druhého. Ať už tím myslíme kulturní okruh, trh, segment cílové skupiny nebo jednotlivé adresáty s individuální zkušeností.

Co nadchne diváka, který svět filmu teprve začíná objevovat, to může filmového kritika k smrti nudit neoriginalitou. Ten, kdo slyší vtip poprvé, se mu zasměje s mnohem větší chutí než ten, kdo ho slyší posté.

Ostatně, už v úvodu jsme si řekli, že ne každý stereotyp musí být nutně klišé.

Pojďme se podívat, jak je to s klišé v copywritingu.

 

Klišé v copywritingu

Stokrát omleté formulace (jež kdysi dávno díky aktualizaci působily svěže) zanášejí šedí i reklamní a propagační texty. Profesionální copywriter by proto měl být schopen posoudit, které původně funkční automatismy již vyčpěly natolik, že se staly zcela vydojenými obraty. Tedy klišé. Uveďme pár příkladů:

Tato neoriginální, otřepaná spojení mají jedno společné:

Nejsou dostatečně distinktivní.

Zkrátka a dobře: Jejich schopnost upoutat pozornost a zaujmout erodovala. Nespojíte si je s žádným konkrétním produktem ani brandem.

V textech, jejichž úkolem je charakterizovat značku, vymezovat její pozici a budovat povědomí o ní, tím pádem nadělají. Co? Užitek to rozhodně nebude.

Klišé nebudí pozornost

Vágnost či přílišná frekventovanost jsou důvodem, proč by se copywriter měl při tvorbě textů vyžadujících originalitu vyhýbat klišé jako fotbalista ofsajdu. Například u textu podporujícího budování značky.

Vezměte si například přísloví Kdo šetří, má za tři a zadejte ho do vyhledávače. Zjistíte, že prakticky není banka nebo finanční portál, jež by ho v některém článku nebo příspěvku nevyužily. Index zapamatovatelnosti? Nula.

Podobně „objevná“ je rýmovačka Kdo židli má, bydlí a mnohé další.

Přesto copywriter může klišé efektivně využít. Kdy?

 

Kdy využít klišé v copy

Copywriter Ryan Hussey z MarketSmiths říká: „Klišé tvoří nezbytnou součást jazykové výbavy dobrého copywritera.“

Že vám to po tom všem, co jsme si řekli, nedává smysl? Jde o to, že ne každá copy musí být za každou cenu distinktivní, originálně vyhraněná. Navíc: co vy pociťujete subjektivně jako klišé, může druhý vnímat jako fajn stereotyp. Jako neutrální automatismus, který navozuje pocit známosti a podporuje srozumitelnost textu.

Podle Ryana Husseyho není na škodu po klišé sáhnout hned v několika případech:

 

1. Když chcete oslovit široké publikum

Není-li cílová skupina jasně definována, může citlivé použití klišé zvýšit přitažlivost vašeho textu pro méně náročné čtenáře.

 

2. Když si chcete připravit půdu pro nečekané vyústění

Tím, že klišé funguje jako dobře známé kulisy, může vaše čtenáře vhodně ukolébat –⁠ a dostat je tak do pozice, kdy na ně bude nečekaný jazykový obrat či vyústění textu působit o to silněji. Jako blesk z nebe bez mráčků:

Kdo šetří, má za tři. S naším účtem ale každý spoří na výbornou!

 

3. Když píšete první verzi textu

Chcete-li mít první nástřel textu rychle hotový, soustřeďte se na plynulost sdělení a klišé v něm klidně nechte. Poslouží jako placeholdery, ke kterým se můžete následně vrátit, abyste je nahradili originálnějšími a působivějšími obraty. Až vás nějaké vhodné napadnou.

 

4. Když ho umíte využít s nadsázkou

S klišé můžete pracovat i kreativně. Jejich záměrným a okatým hromaděním s porcí nadsázky můžete vytvořit chytrý text, který důvtipné čtenáře pobaví a pozitivně naladí. Možná si vzpomenete na Alzu a její kampaň plnou záměrných klišé na hranici nadsázky a parodie.

Více než mobil. Alza si z textařských klišé udělala ve své kampani legraci.

5. Když ho využijete parodicky

Stejný účinek bude mít parodické využití klišé. Jako například v reklamě na Equa bank, v níž jako klišé figuruje zlatá rybka. Protože ale ryba nefunguje, splní rybáři přání banka (díky půjčce).

Podobně paroduje původní klišé mít své dny slogan pro Fernet Stock: I muži mají své dny.

 

Klišé jako základ pro novou aktualizaci

Klišé má tu výhodu, že ho publikum zná. Díky tomu si můžete dovolit klišé aktualizovat a tím vytvářet dostatečně působivé hybridní obraty:

 • Šaty dělají člověka. > Vlasy dělají člověka (šampon Alpecin)
 • Být, či nebýt? To je otázka. > Mýt, či nemýt? Zbytečná otázka (myčka Bosch)
 • Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. > Přišel, viděl, Litovel (pivo Litovel)

Tento postup patří k velice oblíbeným a je dalším důvodem, proč by si copywriter neměl vyhánět klišé z hlavy.

Nebo si myslíte, že by měl?

 

Přečtěte si také:

Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *