Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl první (A)

Hledáte základní pojmy pro copywriting? Výrazy z následujícího seznamu by měl znát každý copywriter. Uslyšíte je v agentuře i při práci firemního reklamního textaře, zvláště pokud spolupracujete s grafikem nebo markeťákem. Znáte je všechny?

 

A

A/B test

A/B test je metoda porovnání dvou verzí (A a B) čehokoli, například copy, webové stránky nebo aplikace, proti sobě. Porovnávají se, aby se určilo, která z nich je lepší (která lépe splňuje účel, k němuž se používá). K A/B testování copy se přistupuje například při optimalizaci textů v předmětu e-mailu, v těle e-mailu, na CTA tlačítkách, u PPC reklam a v mnoha dalších formátech elektronické i tištěné reklamy. 

 

Above the fold

Pojem above the fold se původně používal u tiskovin (noviny, direct mailové brožury, plakáty a katalogy apod.) pro tu část přední stránky tiskoviny, která se nacházela nad ohybem, či chcete-li nad přehybem (nad místem, kde se tiskovina v polovině přeložila napůl). Tedy pro tu část, která byla (na pultech či ve štosech tiskovin) první na očích a jejímž úkolem bylo upoutat pozornost. Zaujmout poutavým či výrazným sdělením nebo grafikou a přimět k rozložení (a dalšímu čtení) přeložené tiskoviny.

Ve světě webových stránek se tímto pojmem označuje ta část webu, která je viditelná na monitoru/displeji po načtení stránky. Tedy to, co uživatel vidí, než začne scrollovat dolů. Někdy se používá termín above the scroll. Pozice nad ohybem (nad přehybem, nad skladem, nad přeložením, nad foldem atd.) je pochopitelně prominentní (je viditelná bez další akce uživatele internetu), proto je silně ceněna inzerenty.

Inzerenti často kladou důraz na umístění, která jsou na stránce vysoko. Vede je k tomu předpoklad, že se jejich reklamy budou zobrazovat častěji. Pokud je bannerová reklama umístěna nad strukturou obsahující hlavní obsah, lze ji zobrazit ještě před načtením hlavního obsahu. Pokud je banneru umožněno načíst se s prioritou, může být umístění nad foldem výhodné. Zejména v případě bannerů zvyšujících povědomí o značce či produktu.

Pokud se však bannerová reklama zobrazuje z přetíženého reklamního serveru, hrozí, že se banner nevykreslí včas, to jest do okamžiku, než návštěvník sjede po stránce dolů. V takovém případě může být pozice banneru nad foldem nepříznivá.

Pro copywritery řešící kompozici webových stránek platí, že v pozici nad foldem mají uvést ty prvky, které podporují dosažení cíle (konverzi): zejména CTA a konverzní tlačítka.

 

Action device

Action device je element v direct mailové kampani (rozesílce), který se doručuje adresátovi proto, aby ho využil k určité konverzní akci. Může jít o odesilatelný formulář, vratný poukaz či stírací los, předplacenou poštovní obálku a vyplňovací kupon apod. Je to ta část, která slouží k aktivaci adresáta a k docílení responze z jeho strany. 

 

Advertorial

Advertorial je reklamní formát užívaný v novinách a časopisech. Má podobu novinového článku a informuje čtenáře o vlastnostech, přínosu a výhodách užívání určitého produktu (výrobku nebo služby), přičemž se na první pohled snaží tvářit jako redakční sdělení. Protože jde v podstatě o komerční článek, bývá dobrým zvykem označovat advertorial v záhlaví slůvkem Reklama, Inzerce, Komerční článek apod. Samotné slovo advertorial vzniklo spojením slov advertisement (reklama) a editorial (úvodník, úvodní sdělení redakce či šéfredaktora). Advertorialy najdete jak na zpravodajských webech typu idnes.cz a zájmových portálech (ireceptar.cz, snow.cz atd.), tak v tištěných médiích (viz např. Vogue).

 

Afinita

Afinitou se rozumí příchylnost, blízkost k něčemu, slabost pro něco, inklinace k určité hodnotě, zájmu nebo třeba ke značce.

(1) V reklamě se jako afinita (target affinity index) označuje index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče pro danou cílovou skupinu či kampaň. Vypočítává jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině vztažená ke sledovanosti v celé populaci. Platí, že čím je afinita vyšší, tím je nosič relevantnější pro oslovení konkrétního segmentu. Médium je vhodné pro použití v kampani tehdy, je-li afinita vyšší než jedna (to znamená, že cílová skupina ho sleduje více než celková populace):

Příklady:

Deník Sport čte v populaci 3,4 % lidí (mužů i žen) ve věku 12 a více let.

Mezi muži ve věku 12 a více let najdeme 6,5 % mužů, kteří četli poslední vydání Sportu.

Afinita deníku Sport v cílové skupině muži 12+ je rovna 6,5 % / 3,4 % = 1,9. Muži čtou deník Sport relativně více než celková populace 12+. (MediaGuru)

Deník Mladá fronta DNES má pro cílovou skupinu 50-59 afinitu 1,38. (ProPeople s.r.o.)

(2) V marketingu se afinitami myslí osobní nebo emocionální pouta, vazby či vztahy vytvořené mezi spotřebiteli a konkrétní značkou nebo firmou. Existuje souvislost mezi zákaznickou afinitou a věrností značce. Jako afinitní marketing se pak označuje marketingový postup či koncepce, kdy se uzavírá účelové obchodní partnerství mezi společnostmi na základě sdíleného zájmu, například mezi dodavatelem specifického zboží a firmou, která shromažďuje osoby, jež sdílejí odpovídající zájmy (tyto osoby tvoří tzv. afinitní skupinu). Dochází tak k přímému zpřístupnění vhodné spotřebitelské základny druhé straně. Různé afinitní skupiny se vyznačují různými inklinacemi k nákupu toho či onoho okruhu produktů. Přímý marketing využívá afinitních modelů a informací o předchozích nákupech každého zákazníka ke stanovení pravděpodobnosti jeho budoucího nákupu. Díky tomu může optimalizovat způsoby oslovování různých skupin zákazníků, náklady na přímý marketing a v důsledku toho i návratnost kampaní.

 

Aktualizace

Aktualizace (myšleno jazyková) je modifikace běžného, známého jazykového prostředku do nové podoby, v níž lze ovšem ještě dešifrovat podobu původního prostředku. Jindy se jazyková aktualizace definuje jako ozvláštnění běžného jazykového prostředku neobvyklým užitím jazyka. Copywriting s aktualizací zhusta pracuje, zejména v oblasti frazeologie. U frazémů lze rozlišovat aktualizaci morfologickou (vzít nohu na ramena), syntaktickou (např. redukce: Co je šeptem…), lexikální (Aj ta krajka!), sémantickou (Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra), kontextovou a pak samozřejmě komplexní, která uvedené typy různě kombinuje. Dobrý copywriter se bez schopnosti vhodně aktualizovat existující frazémy neobejde. Celou řadu příkladů z reklamy najdete například v této diplomové práci. Namátkou: Mogul – Kdo maže, ten vede. Můj dům, můj nedobytný hrad (Bauhaus). Koho mrkev jíš, toho píseň zpívej (Kofola). Notebook – Nejlepší přítel člověka (Alza).

 

Akvizice

Akvizice (myšleno v marketingu) je proces získávání zákazníka. K akvizičním taktikám patří nejrůznější strategie, jimiž se zainteresovaná strana snaží přeměnit náhodného kolemjdoucího v platícího zákazníka. V online prostředí patří k akvizičním taktikám například vstupní stránky (landing pages), e-mailing, PPC kampaně, využívání influencerů, obsahové weby atd.

 

Aliterace

Aliterace (náslovný rým) je způsob ozvláštnění textu, jehož podstatou je opakování určité hlásky nebo skupiny hlásek v začátcích sousedících slov. Jako třeba u sloganu Aby bílá bílou byla. Aliterace patří mezi stylistické figury vyznačující se hromaděním, konkrétně hromaděním hlásek. Podobně jako paronomázie nebo figura etymologova. Aliterace se využívala už ve starogermánské poezii: jednak jako prostředek ke zvýšení libozvučnosti recitovaného textu, jednak jako prostředek ke snazšímu zapamatování veršů. Z podobných důvodů se aliterace často využívá v reklamě, například při sloganotvorbě. Při její důsledné aplikaci vzniká tautogram: Better Buy Buick. 

 

Aluze

Aluze (narážka) je záměrné připomenutí jiného kontextu za účelem dosažení estetického účinku. Využívá souvislosti. Narážka patří do výbavy všech uměleckých oborů. Film, malířství, divadlo, hudba i literatura běžně užívají aluzi pro zvýšení estetické působnosti. Typické jsou například biblické aluze.

Literární aluze je úmyslný odkaz autora k jinému literárnímu dílu nebo jeho fragmentu (postavě, motivu, události atd.): Romeo, Julie a tma. Autor ji využívá jako intertextový prostředek, který předpokládá čtenářovu intelektuální aktivitu (vedoucí k odhalení souvislosti) a očekává ji. S aluzí pracuje například parodie. Aluze nachází uplatnění i v publicistice a v reklamě, kde se intertextualita bohatě využívá například ke hře se čtenářem/adresátem reklamy, k pobavení, k upoutání pozornosti apod.

O příkladech aluze v reklamních textech jsem psal už v tomto článku. Připomeňme si alespoň jeden z nich s narážkou na známý popěvek:

Aluze narážka slogan

 

Ampersand

Ampersand je pojmenování pro grafický znak &. Ampersand se používá k nahrazení souřadicí spojky a, a to už od starověku, kde jako specifická ligatura představoval latinské et. Toto jeho využití je dnes ovšem omezeno na specifické situace. Lze se s ním setkat v textech neformální povahy a také v názvech značek a firem, zejména těch zahraničních: jednak mezi jednotlivými slovy, jednak v iniciálových názvech. Angličtina ho kvůli jeho úspornosti (& je úspornější než třípísmenné and) využívá častěji než čeština. Je zajímavé, že i když ampersand nahrazuje spojku a, angličtina ho v případě iniciálových názvů neodděluje mezerami (M&S, D&G, B&B). Pokud ampersand stojí mezi slovy (Marks & Spencer, Dolce & Gabbana, bed & breakfast), mezerami se odděluje.

 

Apoziopeze

Apoziopeze je označení pro neukončenou výpověď. Říká se jí také zámlka. V psaném textu se nejčastěji naznačuje třemi tečkami (trojtečkou), méně častěji pomlčkou nebo podtržítkem: Já bych tě nejradši… Apoziopeze se využívá i v copywritingu, a to jako prostředek, jímž reklamní textař navazuje kontakt s čtenářem a vytváří určité napětí. Nedořečení sdělení totiž nutí čtenáře se zapojit a domyslet si, co má být dořečeno:

Jak se říká: Komu se nelení…
Znáte to: Líná huba…
Ale to není všechno…
Věděli jste, že…

Apoziopeze tak nutí čtenáře zbystřit pozornost a snařit se aktivně doplnit, co chybí. Využívá-li se záměrně, jde o tzv. apoziopezi motivovanou. Copywriteři ji využívají například při psaní dialogů pro rozhlasové či televizní reklamní spoty. Pěkné ukázky najdete například v této práci. Na motivovanou apoziopezi narazit i ve sloganech, i když ne vždycky se to povede. Jistý obchod s oděvy měl například ve vývěsním štítu slogan Kůže, že… Dodnes mě straší ve snech.

apoziopezis

Apoziopeze ve sloganu internetového portálu www.ematurity.cz

 

Argot

Argot je pojem z nauky o slovní zásobě. Označuje tu část žargonu, která je spojována se specifickým vyjadřováním kriminálních živlů (kapsářů, překupníků, narkomanů, prostitutek, mafie apod.). Rozlišuje se vězeňský argot a světský argot. Podle M. Pravdové z Ústavu pro jazyk český se vyvinul z jazyka světských. Specifické vyjadřování této společenské vrstvy se projevuje především v lexiku a má za cíl znesrozumitelnit obsah sdělení pro nezasvěcené (pro obecné publikum) prostřednictvím toho, že se výrazům přisuzuje jiný význam (káča = pokladna, chlupatý = policisté, vata = peníze atd.) nebo že se používají zvláštní výrazy (love = peníze, z romského o love). Jde tedy o jakýsi jazyk uvnitř jazyka, podobně jako v případě slangu. O rozdílu mezi argotem a slangem v pojetí domácí lingvistiky např. zde). Jakmile výrazivo argotu vstupuje v obecnou známost a odtajňuje se, obohacuje širší slovní zásobu: obecnou češtinu a slang.

 

Asonance

Asonance je druh rýmu. Vyznačuje se tím, že v něm nacházíme pouze souzvuk samohlásky či samohlásek na konci verše bez ohledu na souhlásku či souhlásky: hlava x trasa, lev x keř, zmije x plyše

 

ASM (Advance Self-Mailer)

ASM je podobně jako self-mailer pojmem používaným v direct mailu, tedy v oblasti oslovování potenciálních zákazníků formou rozesílek. Advance self-mailer (ASM) je rozesílka, která se příjemcům adresuje ještě před hlavní (konverzní) rozesílkou. Jejím účelem je upozornit adresáta na skutečnost, že brzy obdrží rozesílku s výhodnou nabídkou, kterou by neměl přehlédnout.

 

Autoresponder

Autoresponder (též automatický e-mail) je e-mail, který je rozesílán automaticky na základě určité akce. Příkladem autoresponderu je třeba e-mail potvrzující registraci, objednávku nebo platbu.

 

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *