Přídavná jména účelová – prubířský kámen každého copywritera

Už v článku 100 + 7 chyb (3. část) jsem jako jeden z nejčastějších copywriterských úletů zmínil chybné užití přídavných jmen dějových tam, kde mají být použita přídavná jména účelová. Tedy užití tvarů žehlící, balící, kropící aj. namísto tvarů žehlicí, balicí, kropicí atd.

 

Přídavná jména dějová versus účelová: Co je co?

Než si rozdíl mezi těmito dvěma skupinami přídavných jmen (adjektiv) vysvětlíme, zmapujme si terén. Poslouží nám k tomu následující tabulka s příklady:

ÚČELOVÁ ADJEKTIVA
(určený k/používaný za účelem)
  DĚJOVÁ ADJEKTIVA
(vykonávající děj)
balicí balicí papír   balící Pozoroval Kubánce balící doutníky.
brodicí brodicí kalhoty   brodící se Poslední z brodících se mužů kýchl.
brzdicí brzdicí destičky   brzdící Soused si koupil špatně brzdící ojetinu.
čisticí čisticí prostředky   čistící Díval se na studenty čistící koryto řeky.
dojicí dojicí automat   dojící Měl projev o stranách dojících státní rozpočet.
hasicí hasicí přístroj   hasící Natoč i skupinku hasící druhou halu.
hnojicí hnojicí technika   hnojící Porazil ho kombajn hnojící přilehlé pole.
hodnoticí hodnoticí komise   hodnotící Vtom spatřil kritiky hodnotící jeho malbu.
hojicí hojicí mast   hojící se Nakláněl se na její hojící se ránou.
holicí holicí strojek   holící Holící se manžel si ničeho nevšiml.
honicí honicí pes   honící (se) Pohled na honící se veverky stál za to.
chladicí chladicí věž   chladící Jan, chladící si oteklý kotník, vztekle mlčel.
chválicí chválicí skupinka   chválící Sledovali ředitele chválícího jejich kolegy.
kojicí kojicí podprsenka   kojící Přisedl si k jedné z kojících matek.
kořenicí kořenicí směs   kořenící Zajímala se o hluboce kořenící rostliny.
kotvicí kotvicí technika a zařízení   kotvící Pozorovali lodě kotvící v přístavu.
kropicí kropicí konev   kropící Zadíval se ženu kropící záhon jahod a zaklel.
lepicí lepicí páska   lepící Ten muž lepící támhle plakáty je můj táta.
měřicí měřicí přístroj   měřící Patří k rozhodčím měřícím všem stejně.
mrazicí mrazicí box   mrazící Kdy konečně opravíš tu nemrazící lednici?
mučicí mučicí nástroje   mučící Zamířil, aby zlosyna mučícího obě děti sejmul.
pečicí pečicí plech   pečící Protáhl se kolem tety pečící svatební koláčky.
plnicí plnicí pero   plnící Pracující neplnící normy budou propuštěni.
prdicí prdicí polštářek   prdící Ukázala na jednoho z prdících mladíků. To je on!
řadicí řadicí páka   řadící Uviděl auta řadící se do dlouhé kolony a zaklel.
řídicí řídicí jednotka   řídící Zavolal na policistu řídícího dopravu v křižovatce.
samolepicí samolepicí folie   samolepící* tvar samolepící neexistuje
smažicí smažicí pánev   smažící Otočila se k matce smažící řízky a usmála se na ni.
sušicí sušicí plocha   sušící Ucítil štiplavý odér sušících se tabákových listů.
školicí školicí středisko   školící Za oknem viděl Ninu školící zbytek týmu. 
škrticí škrticí klapka   škrtící Když rozsvítil, uviděl Petra škrtícího muže v masce.
těsnicí těsnicí kroužek   těsnící Tu špatně těsnící vložku musíš vyměnit.
tmelicí tmelicí hmota   tmelící Zastavil se u Oty, tmelícího jedno z oken.
vnadicí vnadicí směs na ryby   vnadící Vnadící rybáři si jich nevšímali.
vodicí vodicí pruhy   vodící Lupič se zaměřil na ženy vodící děti do školky.
volicí volicí páka   volící Spoléhal na voliče volící podle vzhledu kandidátů.
žehlicí žehlicí prkno   žehlící Děti žehlící doma skutečnou žehličkou ještě neviděl.
žhavicí žhavicí svíčka, žhavicí vlákno   žhavící Pozoroval nejbližšího závodníka žhavícího motor své formule.

 

Přídavná jména dějová versus účelová: V čem je rozdíl?

Účelová přídavná jména vyjadřují stálou vlastnost, nejčastěji funkci výrobku či jeho určení k nějakému účelu: Tohle není ledajaký plech. Je to plech určený k pečení koláčů a dalších dobrot > Je to pečicí plech.

Dějová přídavná jména popisují děj, který probíhá paralelně s jiným dějem: Pozoroval Kubánce, kteří balili doutníky. > Pozoroval Kubánce balící doutníky.

Vlákno určené k žhavení je žhavicí vlákno. Potřebujeme-li ale charakterizovat způsob, jakým žhavení probíhá, zvolíme dějové přídavné jméno: Zamyšleně sledoval otce vytrvale žhavícího telefonní linku důvěry.

Je zřejmé, že mezi oběma typy adjektiv je významný rozdíl. Copywriter proto musí dávat dobrý pozor, aby se při vyjadřování toho, co chce sdělit, nepřehmátl. A také by měl vědět, jak se přídavná jména účelová tvoří.

 

Tvořte je a používejte je správně

Jak už jsem zmínil v článku Stihačka, nebo stíhačka? Stihací, nebo stíhací?, přídavná jména účelová se tvoří jiným způsobem než přídavná jména dějová. Rozdíly mezi oběma slovotvornými postupy můžeme shrnout takto:

Účelová přídavná jména se odvozují ze slovesných tvarů tak, že k minulému slovesnému kmeni připojíme účelovou příponu -(a)cí / -(i)cí:

kropit > kropi-(l) > kropi- cí > kropicí
žehlit > žehli-(l) > žehli-cí > žehlicí
stíhat > stíha-(l) > stíha- + cí > stíhací
hrát > hrá-(l) > hrá- + cí > hrací

Výjimkou jsou případy, kdy přípona připojuje ke kmeni přítomnému:

péct > peč-(e) > peč + i +cí > pečicí

Dějová přídavná jména (přídavná jména vyjadřující průběh děje) vznikají z tvaru přechodníku přítomného přidáním -í:

nesouc(e) > nesouc + -í > nesoucí (Žádný z dělníků nesoucích onen trám neměl přilbu.)
kropíc(e) > kropíc + -í > kropící (Vtom zpozoroval ženu kropící zahradu.)
žehlíc(e) > žehlíc + -í > žehlící (Vzpomněla si na manžela žehlícího ve vedlejším pokoji košile.)
hrajíc(e) > hrajíc + -í > hrající (Muž hrající na housle zakašlal.)

Podrobný výklad najdete v Mluvnici češtiny na straně 336 zde: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf

 

Problematické případy

Existují případy, kdy není zcela zřejmé, zda přídavné jméno vyjadřuje probíhající činnost, nebo účel. Např. řídicí x řídící, velicí x velící. Platí, že u označení osob se používají pouze podoby na řídící pracovník, velící důstojník, místodržící. Ve spojení s abstraktními jmény (např. proces, funkce, systém, hodnota) a s označeními výkonných orgánů (řídicí komise, orgán, rada, oddělení) se naopak používají podoby na -i:

 

 • velící důstojník
 • řídící pracovník
 • balící technik
 • místodržící 
 • velicí manuál
 • řídicí proces
 • balicí stroj
 • hodnoticí komise

 

Zarazit nás může například dvojice vodicí pes x vodící pes. Jde totiž o zvíře, které je určeno k vodění, avšak zároveň onu činnost v rámci povahy své existence vykonává (podobně jako důstojník, který je velící, i když zrovna nevelí). Korpus přitom uvádí 13 případů vodící pes proti 29 případům vodicí pes.

Zvláštním případem jsou pak přídavná jména začínající na samo-. Zatímco samolepicí (fólie) nebo samovodicí (řemen) píšeme krátce, samořídící (automobil) se podle doporučení Ústavu pro jazyk český píše dlouze. Podobně jako samohrající (skřínka) nebo samodržící (punčochy).

 

 • samohrající skřínka
 • samodržící punčochy
 • samopíšící brk
 • samořídící automobil
 • samolepicí fólie
 • samoměřicí přístroj
 • samovodicí řemen

 

ÚJČ k případu samořídící auto versus samořídicí auto říká:

V případě přídavných jmen zakončených na -icí -ící je nutné se zaměřit na významový rozdíl. Zatímco takzvaná účelová přídavná jména zakončená na -icí vyjadřují význam účelu (předmět je k něčemu určený, něco se s jeho pomocí vykonává), dějová přídavná jména primárně vyjadřují děj (předmět sám něco dělá). Samořídící auto vnímáme jako hraniční případ mezi přídavným jménem účelovým a dějovým, spíše se však přikláníme k chápání dějovému, jde totiž o auto, které řídí samo sebe, nikoli o auto, které by bylo primárně určeno k řízení (někým jiným, řidičem). Tento názor potvrzují i doklady z Českého národního korpusu, kde varianta samořídící auto převažuje přibližně v poměru 4 : 1. Podobný problém se objevuje například také u spojení samodržící punčochy. I v tomto případě je prvotní určení dějové, přídavné jméno totiž vyjadřuje, že punčochy drží samy sebe, je to jejich vlastnost. Namístě je tedy tvar samodržící.

Tady lze ovšem poznamenat, že takové auto je primárně určeno k tomu, aby bylo řízeno samo sebou. Aby bylo schopné samořízení. Tedy jeho účel je samořízení. Tím by ovšem argument ÚJČ, že není určeno k (samo)řízení, padl. Rozpornost mezi pojímáním obou skupin přídavných jmen začínajících na samo- pak vede k nejistotě, jak nakládat s adjektivy, jako jsou samožehlicí/samožehlící (košile), samofoticí/samofotící, samomířicí/samomířící aj.

 

Vliv SEO

Jistě, někdo může argumentovat tím, že jeho zákazníci organicky hledají kropící konev, ne kropicí konev. A že proto má text na webu pod vlivem takových klíčových slov příslušně optimalizován. K tomu se sluší uvést dvě poznámky.

Zaprvé: Není nic jednoduššího, než držet dvě kopie příslušné webové stránky, každou pro jiné klíčové slovo. (Někteří to řeší tak, že v copy produktové stránky dokonce střídají kropicí a kropící.)

Zadruhé: SEO texty nejsou všechno. Není nic smutnějšího, než když copywriter nebo novinář infikuje své „newebové“ texty slovními tvary, které svědčí o jeho nekompetentnosti.

 

Otestujte se

Test pro copywritery (22.): Účelová přídavná jména aneb Jak na kropící a nekropící kropicí vozy

 

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *