Jak rozeznat přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný

Chcete umět rozlišit přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný? Dobře děláte – je to totiž klíčové pro správné psaní čárky při rozvíjení větných členů. Naučte se je rozeznávat jednou provždy! V tomto článku probereme tato témata:

 1. Proč umět rozeznat přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný (více zde)
  1. Základní rozdíl mezi nimi
  2. Proč je umět rozeznat
  3. Jak rozdíl v přívlastcích mění význam sdělení
 2. Přívlastek postupně rozvíjející (více zde)
  1. Jak probíhá postupné rozvíjení
  2. Rozpoznávací znaky přívlastku postupně rozvíjejícího
  3. Neshodný přívlastek postupně rozvíjející
 3. Přívlastek několikanásobný (více zde)
  1. Neshodný přívlastek několikanásobný
  2. Rozpoznávací znaky přívlastku několikanásobného
 4. Rozdíly ve způsobu rozvíjení (více zde)

Na konci článku si pak můžete své znalosti otestovat (test najdete zde).

 

Proč umět rozeznat přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný

Nejprve si řekněme, kde je mezi nimi rozdíl.

 

Základní rozdíl

Na nižších stupních škol se vysvětlení omezuje na příklady typu:

Tohle je plnicí pero. Je moje. Je nové. > Tohle je moje nové plnicí pero. (přívlastek postupně rozvíjející)
Prodáváme německá auta, česká auta a italská auta. > Prodáváme německá, česká a italská auta. (přívlastek několikanásobný)

Tedy: Přívlastek několikanásobný má výčtovou povahu a jeho složky lze osamostatnit: Jakou máte zmrzlinu? Máme vanilkovou, pistáciovou, jahodovou a broskvovou zmrzlinu. (Máme vanilkovou zmrzlinu a pistáciovou zmrzlinu a…)

Existují ovšem složitější případy. Detailní rozbor najdete ve zbytku článku.

 

Proč je umět rozeznat

Proč tyto dva typy přívlastku vlastně umět rozeznat? Proto, aby vaše písemné sdělení bylo správně pochopeno. Je rozdíl mezi větami:

 • Vzal si jejich třetí nejmladší dceru. 
 • Vzal si jejich třetí, nejmladší dceru.

Budete-li rozumět rozdílu mezi těmito dvěma druhy přívlastku, budete také vědět, kdy při jejich použití psát čárku a kdy nikoliv.

Čtenář pak vaše sdělení pochopí tak, jak jste ho mysleli:

 • Vezmu si jiné večerní šaty. (Jaké večerní šaty? Tyhle? Ne, nějaké jiné večerní šaty.)
 • Vezmu si jiné, večerní šaty. (Jaké šaty? Tyhle obyčejné? Ne, nějaké jiné šaty. Nějaké večerní šaty.)

První ukázka je příkladem přívlastku postupně rozvíjejícího. Druhá ukázka je příkladem přívlastku několikanásobného (viz dále). Podobně:

 • Můj pradědeček padl až v druhé světové válce. (V kolikáté světové válce padl? V té druhé, roku 1942.)
 • Můj pradědeček padl až v druhé, světové válce. (Účastnil se dvou válek. Jednou z nich byla Búrská válka, ale v té nepadl. Padl až v té další, světové, roku 1916.)

 

Jak rozdíl v přívlastcích mění význam sdělení

V první ukázce se ke slovnímu spojení světová válka připojuje nové slovo druhá, které definuje, o jakou světovou válku jde.

? která ze světových válek >>> ta první druhá >>> druhá světová válka

přívlastek postupně rozvíjející

Ve druhé ukázce nechceme slovem druhá blíže určit, o jakou světovou válku nám jde. Oba přívlastky (druhá, světová) rozvíjejejí slovo válka na stejné úrovni: Z těch válek, v nichž dědeček bojoval, to byla druhá válka v pořadí. Byla to válka, které říkali světová. (Dnes se označuje jako první světová válka.)

světová >>> válka <<< druhá (kolikátá dědečkova válka?)

 

Další příklady změny významu

Jeho klarinet vydal nový hluboký tón. (Už před chvílí z něj vycházely hluboké tóny. A teď se ozval další hluboký tón.)
x
Jeho klarinet vydal nový, hluboký tón. (Z klarinetu se opět ozval tón, tentokrát hluboký. Z takto napsané věty můžeme o situaci usoudit, že předtím z klarinetu vycházely jiné než hluboké tóny.)

V prvním příkladu vidíte přívlastek postupně rozvíjející. Druhá ukázka je příkladem přívlastku několikanásobného.

A ještě jeden příklad:

Kolik byste mi zaplatil za tenhle poslední jablečný džus? (Jiné jablečné džusy už nemám. Jen pomerančové. Protože ty nepijete, ptám se na ten jablečný džus, který mi tu zbyl jako poslední. Nejde o poslední džus ze všech, jen o poslední jablečný. Rozvíjím tedy celý výraz jablečný džus o nový, blíže určující přívlastek poslední.)
x
Kolik byste mi zaplatil za tenhle poslední, jablečný džus? (Jiné džusy už nemám. Toto je můj poslední džus. Mimo jiné je jablečný. Výrazu džus tak přiřazuju vlastnosti, jejichž pořadí mohu volně měnit: Tento džus je jablečný a mimochodem je poslední, který mám. = Tento džus je poslední a mimochodem je jablečný/má jablečnou příchuť.)

A do třetice:

Už máme jen jedinou neotištěnou verzi. (Existovalo několik neotištěných verzí. Z nich zbyla jen jedna poslední. Vyjadřujeme se tedy o neotištěné verzi, která je v dané situaci už jediná. Lze předpokládat, že zároveň existuje i x vytištěných verzí.)
x
Už máme jen jedinou, neotištěnou verzi. (Vyjadřujeme se k verzi jako takové. Říkáme, že už máme jen jednu jedinou verzi, a doplňujeme, že jde o neotištěnou verzi. Přívlastek neotištěná zde nemá funkci vymezující: nechce vyhradit, že řeč je výlučně o neotištěné verzi. Pouze podává informaci, že daná poslední verze je mimo jiné neotištěná.

Modře vyznačené ukázky jsou příkladem přívlastku postupně rozvíjejícího. Červeně vyznačené ukázky příkladem přívlastku několikanásobného

 

Přívlastek postupně rozvíjející

Přívlastek je (zjednodušeně řečeno) větný člen, který ve větě blíže rozvíjí jiný větný člen – nejčastěji představovaný podstatným jménem. Může jít o přívlastek shodný (české boty), nebo neshodný (boty z Česka).

Podstatné jméno (respektive větněčlenská pozice, v níž figuruje) může být rozvito jedním (české boty), dvěma (krásné české boty), nebo i více přívlastky. Nebo žádným.

Jako přívlastek postupně rozvíjející označujeme takové vícečetné spojení/řazení přívlastků, kdy již rozvité spojení (přívlastek + jméno) rozvíjíme novým přívlastkem. Přívlastek postupně rozvíjející je vyznačen modře:

a) vycházková hůl > nová vycházková hůl > moje nová vycházková hůl
b) německý ovčák > starý německý ovčák > bačův starý německý ovčák
c) filmový festival > mezinárodní filmový festival > nejslavnější mezinárodní filmový festival
d) plnicí pero > oranžové plnicí pero > Petrovo oranžové plnicí pero

 

Jak probíhá postupné rozvíjení

K postupnému rozvíjení přívlastku může docházet dvojím způsobem:

 • zvenčí
 • zevnitř

 

Rozvíjení zvenčí

Jak vidíte u nákresu s vycházkovou holí, k rozvíjení zvenčí dochází tak, že nově připojovaný atribut (přívlastek) rozvíjí jakoby zleva celou dosavadní frázi, nikoliv jen kmenové podstatné jméno (pero):

(oranžové pero) + čí? > Petrovo oranžové pero. (Petrovo oranžové pero) + které z nich? (nejdražší) > nejdražší Petrovo oranžové pero.

Proto hovoříme o postupném rozvíjení a o přívlastku postupně rozvíjejícím. 

Všimněte si, že ke každému dalšímu rozvití dojde proto, aby byla zodpovězena hypotetická otázka na bližší určení:

a) O jakém z festivalů mluvíš? (Máme tu dva – divadelní a filmový, proto je důležité, abys to přívlastkem specifikoval.) > Mluvím o (tom) filmovém festivalu. (ne o divadelním)

b) O jakém z filmových festivalů mluvíš? (Konají se tu dva filmové festivaly – lokální, tj. jen pro české účastníky, a mezinárodní.) > Mluvím o (tom) mezinárodním filmovém festivalu. (ne o lokálním)

c) O jakém z mezinárodních filmových festivalů mluvíš? O (tom) nejslavnějším mezinárodním filmovém festivalu.

d) Jaké plnicí pero mám přinést? > (To) Oranžové plnicí pero. (nikoliv to modré, ani to černé)

e) Jaké oranžové plnicí pero mám přinést? (na stole jsou dvě oranžová plnicí pera – Petrovo a Zuzčino) > (To) Petrovo. Přines Petrovo oranžové plnicí pero.

 

Rozvíjení zevnitř

K bližší specifikaci lze ovšem dospět i tak, že výraz rozvineme vsunutím přídavného jména dovnitř existujícího rozvití:

a) Petrovo pero > (které z Petrových per?) Petrovo oranžové pero

b) nesjízdné dálnice > nesjízdné české dálnice 

 

O přívlastku postupně rozvíjejícím si můžete přečíst odborný výklad v Akademické mluvnici češtiny na straně 155 a dále.

 

Rozpoznávací znaky přívlastku postupně rozvíjejícího

Pořadí částí postupně rozvíjejícího přívlastku nelze měnit:
Německý bačův starý ovčák
Světová druhá válka
Vycházková moje hůl
Běžecké nejkrásnější boty

Zároveň mezi ně nelze vložit souřadicí spojku (např. a) nebo výraz tentokrát odkazující k dovysvětlení:
Bačův a starý a německý ovčák
Druhá tentokrát světová válka
Moje a vycházková hůl
Nejkrásnější a běžecké boty

Povšimněte si, že součástí postupně rozvíjejícího přívlastku jsou často zájmena (přivlastňovací, neurčitá) a superlativy:
Můj nový kabát
Náš dvorní textař
Karlova oblíbená hračka
Nějaké uplakané dítě
Někteří úspěšní čeští sportovci
Nejlepší internetový vyhledávač
Nejdražší chytrý telefon
Nejrychlejší domácí plavec

Hojně se také vyskytuje v případech rozvíjení ustáleného slovního spojení přídavného a podstatného jména:
Vodní pólo > Koukni na toho rychlého vodního pólistu! (ne: rychlého, vodního)
Bleší trh > Kdy se bude konat příští bleší trh? (ne: příští, bleší)
Ruské vejce > Poslední ruské vejce snědl Ota. (ne: poslední, ruské)

Lze říci, že přívlastek postupně rozvíjející má v jazyce častější uplatnění než přívlastek několikanásobný.

Důležité je si pamatovat, že mezi jednotlivými přívlastky se v případě přívlastku postupně rozvíjejícího nepíše čárka.

 

Neshodný přívlastek postupně rozvíjející

Pro úplnost dodejme, že postupně rozvíjející přívlastky mohou být jak shodné, tak i neshodné. Dokonce existují i jejich kombinace:
Neshodný PPR: agent Jejího Veličenstva s povolením zabíjet
Neshodný PPR: steak ze svíčkové z menu
Kombinace: pikantní vepřový guláš s karlovarským knedlíkem

 

Přívlastek několikanásobný

Zatímco u přívlastku postupně rozvíjejícího se další přívlastky přidávají proto, aby blíže určily celé předchozí slovní spojení (Petrovo nové auto, nikoliv moje nové auto), přívlastek několikanásobný je volným seskupením přívlastků, které rozvíjejí totéž jméno.

K rozvíjení nedochází postupně, ale atributy jsou přiřazeny a „navěšeny“ přímo na kmenové jméno jako paralelní přívlastky. Takové, které vůči sobě stojí na stejné úrovni:

Ponořila se do vln. >>> Co se o těch vlnách dá říci? Ponořila se studených a výhrůžně syčících vln. > Ponořila se do studených, výhružně syčících vln.

V nabídce měli bohužel jen bílé, růžové a hnědé vozy.
Zbylo na něj polorozpadlé, červotočem prolezlé křeslo.
Pošli mu novou, ještě výhodnější nabídku.
Objevily se před ním tajemné, pavučinami pokryté dveře.
Vyslal na brankáře polovysokou, nijak nebezpečnou střelu.

 

Několikanásobný přívlastek neshodný

Několikanásobný může být i přívlastek neshodný:

V nabídce měli bohužel jen vozy z Ruska, TureckaIndie.
Zbylo na něj křeslo s poškozeným čalouněnímvrzajícími nohami.
Pošli mu nabídku bez přílohys novými cenami.
Objevily se před ním dveře z ebenumahagonu.
Rozhodovali jsme se mezi zákusky od učnic, od Málkaz hypermarketu.

O přívlastku několikanásobném (zmnoženém) si můžete přečíst odborný výklad v Akademické mluvnici češtiny na straně 156 a dále.

 

Rozpoznávací znaky přívlastku několikanásobného

Všimněte si, že u několikanásobného přívlastku jsou rozvíjenému jménu přiřazovány jeho vlastnosti/atributy jiným způsobem. „Lepí se“ přímo na jméno (souřadně, nikoliv kaskádovitě, hierarchicky), často jako výčet:

V nabídce měli bohužel jen bílé, růžové a hnědé vozy. > Jaká auta tam měli? Bílá a růžová a hnědá. (navěšené přívlastky jsou na stejné úrovni, každý jeden rozvíjí přímo výraz vozy.)
Zbylo na něj polorozpadlé, červotočem prolezlé křeslo. > Jaké vlastnosti mělo to křeslo? Bylo prolezlé červotočem a taky polorozpadlé. Radši by seděl v nějakém novém, čistém, nepoškozeném křesle.

(Porovnejte s PPR: Vezmi si s sebou pořádnou loveckou pušku. > Vlastnost pořádná není u PPR na stejné úrovni rozvíjení jména jako vlastnost lovecká. Vlastnost pořádná se týká lovecké pušky, nikoliv jen pušky > proto pořadí, v němž jsou tyto vlastnosti uváděny, nelze zaměnit: Vezmi si s sebou loveckou pořádnou pušku.)

Pořadí jednotlivých přívlastků u několikanásobného přívlastku můžeme zpravidla měnit:
V nabídce měli bohužel jen hnědé, bílé a růžové vozy.
Zbylo na něj červotočem prolezlé, polorozpadlé křeslo.
Vyslal na brankáře nijak nebezpečnou, polovysokou střelu.
Nejradši by seděl v nějakém nepoškozeném, čistém, novém křesle.

Několikanásobný přívlastek často najdete v případech, kdy rozvíjené podstatné jméno je v množném čísle a kdy rozvíjení odpovídá tomuto modelu: 
Pozvali jsme pražské týmy a plzeňské týmy a ústecké týmy. > Pozvali jsme pražské, plzeňské a ústecké týmy.
 

Mezi jednotlivými přívlastky se zde píše čárka. Čárka se ovšem nepíše tehdy, je-li nahrazena souřadnou spojkou (nejčastěji spojkou a):
Chci čisté, nepoškozené křeslo. > Chci čisté a nepoškozené křeslo.

Jak už zaznělo výše, několikanásobný přívlastek může být tvořen neshodnými přívlastky:
Žila v zámku ze zlata, stříbra a diamantů.
Můžete na to použít dřevo z lípy, z třešně nebo z višně.

 

V některých případech mohou k snadnější identifikaci několikanásobného přívlastku pomoci následující slova:

 

Prostě, zkrátka, jednoduše

Zavolej mu, že pro něj máme pohodlný, slunný, (prostě) dokonalý pokoj.
Přijímáme jen vzdělané, nekonfliktní, bezproblémové kandidáty.

Tentokrát

Zavolej mu, že pro něj máme náhradní, (tentokrát) bezbolestné řešení.
Nakonec se rozhodl koupit si nové, levnější letenky.

Spíše

Nemáte nějaké jiné, (spíše) levnější auto?

Srovnejte tento příklad se situací, kdy se uplatní přívlastek postupně rozvíjející: Nemáte nějaké jiné levné auto? (Toto levné auto mi nevyhovuje – nemáte nějaké jiné? > Ptám se na jiné levné auto, nikoliv na jakékoli jiné auto.)

Každopádně je důležité umět rozlišit i to, zda se jedná ještě o přívlastek několikanásobný, nebo už o zvláštní větný člen, tzv. přístavek. Porovnejte tyto podobné věty:

Máme pro něj slunný, pohodlný pokoj. (rozvití přívlastkem několikanásobným > slunnýpohodlný)

Máme pro něj slunný, tj. suchý a teplý pokoj. (rozvití přístavkem)

Máme pro něj slunný čili velice světlý pokoj. (rozvití přístavkem)

(Podrobnosti o přístavku a o psaní čárek v něm si můžete přečíst v tomto článku.)

 

Rozdíly ve způsobu rozvíjení

Důležité je také vědět, jak oba druhy přívlastku fungují při rozvíjení. I tady se od sebe liší.

Vezměme si větu: Petr vylezl na horu. 

Při rozvíjení přívlastkem několikanásobným budeme k větnému členu hora přiřazovat současně vlastnosti jako zasněžená, strmá či nehostinná. Tyto vlastnosti o oné hoře říkají, jaká je. Lze je zapsat v libovolném pořadí: Petr vylezl na zasněženou, nehostinnou, strmou horu. = Petr vylezl na strmou, zasněženou, nehostinnou horu.

Mezi jednotlivé členy několikanárobného přívlastku lze vložit spojku a. Jde o strmou a nehostinnou a navíc ještě zasněženou horu.

Při rozvíjení přívlastkem postupně rozvíjejícím budeme k větnému členu hora přiřazovat vlastnosti jinak. Nejprve ho rozvineme jedním příznakem, například zasněžená > Petr vylezl na zasněženou horu. Tuto frázi / toto již existující spojení přívlastku s jeho řídicím větným členem (zde předmětem) potom rozvíjíme celé o další přívlastek:

(zasněžená hora) > nejvyšší zasněžená hora

Tedy: Petr vylezl na nejvyšší zasněženou horu (ze všech zasněžených hor jsme pomocí PPR identifikovali tu jednu, na kterou Petr vylezl. 

Takže: u spojení levné nákladní auto značkujeme vlastností levné celou frázi (nákladní auto) > Sháním nákladní auto. Jaké? Sháním levné nákladní auto. Jaké by to [levné nákladní auto] mělo být? Sháním nebourané levné nákladní auto.

Všimněte si rozdílu u situace, kdy sháníte nákladní auto a někdo se vás zeptá, jaké by mělo mít vlastnosti: Sháním nákladní auto, které by mělo být levnénebourané / nebourané a levné. Tedy: Sháním nějaké levné, nebourané nákladní auto. (též: Sháním nějaké nebourané, levné nákladní auto.)

Zatímco v prvním případě (PPR) se postupně zužuje význam a mluvčí se snaží přidáním dalšího členu blíže specifikovat, oč mu jde, v opozici vůči zbytku množiny všech nákladních aut (a posléze všech levných nákladních aut), v druhém případě (PN) jsou přívlastky přidávány současně, jako volný výčet vlastností stojících na téže úrovni (nikoliv jedna nad druhou).

Porovnejte oba typy přívlastků

Přívlastek postupně rozvíjející Přívlastek několikanásobný
zablácená lesní (cesta) klikatá, zablácená ¨(lesní cesta)
poslední dnešní televizní (zprávy) nesrozumitelné, neobjektivní (zprávy)
nejlepší letošní sportovní (výkon) mimořádný, obdivuhodný (výkon)
nepojištěné pětihvězdičkové přímořské (hotely) čisté, pohodlné, zrekonstruované (hotely)
nové kolumbijské státní (dluhopisy) rizikové, nekryté (dluhopisy)

Závorka je samozřejmě jen ilustrační. Při psaní se nepoužije.

Poll not found

 

Už je vše jasnější? Ověřte si to v krátkém testu!

Results

Výborně!

Test se vám podařilo zvládnout na 100 %!

Pošli to dál

Chybička se vloudila!

Bylo to těžké? Podívejte se na výsledky a správné odpovědi. Možná vám pomůže, když si výklad o obou typech přívlastku projdete ještě jednou. Držím palce!

Pošli to dál

#1. Označte příklad s přívlastkem postupně rozvíjejícím:

#2. Označte příklad s přívlastkem několikanásobným:

#3. U kterého z následujících druhů přívlastku se každý další člen přívlastku připojuje tak, že se od původní fráze odděluje čárkou?

#4. Jak se zapíše slovní spojení, kdy k frázi MOTOROVÝ OLEJ připojíme slovo český?

#5. Vyberte slovo, jehož pomocí lze frázi ZAPLEVELENÝ POZEMEK rozvinout do podoby přívlastku postupně rozvíjejícího:

#6. Vyberte slova, jejichž pomocí lze slovo KOSMONAUT rozvinout tak, aby tvořila přívlastek několikanásobný:

#7. Prodáváte byty pro páry, pro rodiny i pro více generací. Jak zapíšete větu s příslušnými přívlastky?

#8. Které z těchto spojení rozvinete přídavným jménem MĚKKÝ, aby vznikl přívlastek několikanásobný (tj. psaný s čárkou za MĚKKÝ)?

#9. Kterými dvěma slovy lze postupně rozvíjet slovo VLASY, aby vznikl přívlastek postupně rozvíjející?

#10. U které z následujících frází jsou využity přívlastky ve slučovacím poměru?

Vyhodnotit

 

 

Přečtěte si také:

Kdy psát čárku před spojkou než?

Kdy psát čárku před spojkou a?

Jak rozeznat přístavek těsný a přístavek volný

 

Otestujte si své znalosti zábavnou formou:

 testy z češtiny Testy z češtiny

přídavná jména účelová testtesty z češtiny

co znamená slovo zvířata frazémy frazeologiefrazeologie testy

testy z českého jazyka testy z českého jazyka testy z češtiny

psat carku privlastek testy z českého jazyka

testy z českého jazyka testy z češtinytesty z češtiny

 

Z deníku copywritera: Jak jsem potkal copywriting

Pamatujete na povodně 2002? Říkalo se jim tisíciletá velká voda. V Praze vyplavily metro i ZOO. Karlín zatopily do výšky dvou metrů. V den, kdy se na metropoli valilo 5700 metrů krychlových vody za vteřinu, jsem se já […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Reklamní slogany a slogany firem - 600 příkladů

Slogany a zase slogany: 600+ reklamních sloganů a sloganů firem

Slogany, které zná každý, i slogany menších firem a lokálních produktů. Na této stránce najdete databázi nejslavnějších taglines a claimů, kterou průběžně doplňuju o další a další příklady a v níž se můžete inspirovat při tvorbě toho vlastního. V seznamu jsou zastoupeny jak […]

Pošli to dál
2 comments

Ošklivé neprodává. Nebo ano? A platí to i pro copy?

Ošklivé prodává. Alespoň to tvrdí reklamní guru Tim Leake. Když před dvěma lety přednesl na Cannes Lions, což je věhlasná soutěž kreativní komunikace, médií a marketingu, svou provokativní přednášku Ugly Sells, vyvolal svými postřehy nebývalý rozruch. […]

Pošli to dál

Copywrighter píše teksty, copywriter texty – nehledáte spíš profesionála?

Copywrighter je po copywriterovi a copywritingu nejzadávanější klíčové slovo ve sféře poptávek po reklamních textech. A je docela možné, že tohle klíčové slovo sem přivedlo i vás. Co copywrighter dělá? (Odteď už budeme psát správně copywriter, ano?) Co […]

Žádný komentář

Je vysvědčení výzo, nebo vízo?

Píše se správně výzo, nebo vízo? Tahle otázka možná napadla s koncem školního roku i vás. Zjistil jsem pro vás, jak to s vízem a výzem je. Vysvědčení neboli výzo. Nebo vízo? Určitě jsou mezi vámi tací, kteří budou […]

Žádný komentář

Nejlepší kurz cenotvorby pro copywritery? Už existuje!

Jste copywriter či copywriterka na volné noze a tápete, jak nacenit svou práci? Pak si rozhodně najděte online kurz senior copywritera Romana Věžníka. Proč? Dozvíte se v něm všechno, co potřebujete vědět: Kdy naceňovat podle normostrany, kdy […]

Žádný komentář

Test pro copywritery (28): Samá voda, samá voda aneb frazémy o vodě

Dny plynou jako voda. A protože od posledního testu uteklo moře času, jsem tu s novým. Prověří, jestli se v české frazeologii pohybujete jako ryba ve vodě. Nalijme si čistou vodu (a kdo chce, klidně i čistého vína): Bez obrazných […]

Pošli to dál

Spřežky nejsou těžký: Co psát dohromady a co zvlášť

Spřežky (například příslovečné spřežky(1)) jsou slova vzniklá spřahováním, tedy spojením více slov do jednoho bez tvarové změny. Kupříkladu spojením původní předložky s podstatným jménem: spřežkové slovo zpaměti vzniklo spřažením předložky z a podstatného jména paměť (2. pád: paměti).  […]

Pošli to dál

Copywriting a číselné údaje: 2 triky pro efektivní copywriting

Copywriting je umění založené na dvou věcech: na ovlivňování a přesvědčování. Aby váš text dělal, co má, hodí se mít v kapse pár triků. Představte si například, že chcete prodloužit záruku u produktu z 2 let na 3 roky. […]

Pošli to dál
Žádný komentář
ikea efekt

IKEA efekt a copywriting: Sázka na DIY

IKEA efekt patří k podpoře prodeje a ke copywritingu stejně, jako placaté krabice patří k výrobkům z Ikey. Ať už jste marketér, nebo „jen“ copywriter, vaším úkolem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby nabízený produkt chtěl a objednal. Vyhodnotí-li vaši nabídku […]

Pošli to dál

Copywriting & cena za slovo: Kolik stojí slovo textu

Kolik stojí slovo textu od copywritera? Jaká cena za slovo je dobrá? A kdy je vlastně sazba za slovo užitečná? Překladatelé a novináři v zahraničí ji používají a dostávají i 44 Kč za slovo. Jsou na tom copywriteři stejně? A drží s nimi […]

Pošli to dál
Žádný komentář

A/B testování webu: Jak určit velikost testovacího publika

A/B testování je způsob, jak zjistit, která varianta obsahu (A, nebo B) funguje lépe. Díky tomu můžete optimalizovat web, e-shop, CTA kartu, nebo třeba znění předmětů newsletterů. Abyste mohli výsledek testu prohlásit za dostatečně průkazný, […]

Žádný komentář
texty pro doplňky stravy

Copywriting pro doplňky stravy: Jak dodržet zákon a neodejít s pokutou

Už jste někdy dostali za copy pokutu? A víte, na co si dát pozor třeba při psaní o doplňcích stravy? Tvořit texty o nich je jako řídit auto. Jakmile neznáte předpisy, zavání to tučným flastrem. Doplňky stravy […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Cvičení pro copywritery: Naming aneb Tvorba názvu produktu

Naming je zábava. Ale taky dřina. V dnešním cvičení si vyzkoušíte, čeho je víc. Mám pro vás totiž zadání, které si v ničem nezadá s těmi, která mi tu a tam přistávají na stole. Zaujalo vás to? Tak pojďme […]

Pošli to dál
Žádný komentář

Tvorba názvu firmy: Proč jsem dceru pojmenoval Mersigo

Tvorba názvů firem, značek a produktů je činnost zábavná, kreativní a zodpovědná zároveň. Vyberete-li jedinečné, či dokonce exotické jméno dítěti, může ho to do života vybavit pocitem vlastní výjimečnosti, ale také těžkými šrámy na duši. Zejména v období […]

Žádný komentář

Abeceda copywritingu aneb Pojmy pro copywriting od A do Ž: Díl druhý (B)

První díl Abecedy copywritingu vás zaujal natolik, že patří k nejčtenějším příspěvkům blogu. Bude bit bukovými bidly bohatýrské bukvy B?  B B2B copywriting Reklamní psaní, které se zaměřuje na komunikaci obchodní nabídky směrem k jiné firmě či […]

Žádný komentář

Spouštím aVVízo. Dá vám echo o novinkách na mém blogu

Spouštím službu aVVízo. Když si ji aktivujete a vyznačíte, která rubrika vás zajímá, pošlu vám e-mail, kdykoli v dané rubrice uveřejním nový článek. Samozřejmě zdarma. Službu aVVízo si můžete aktivovat na téhle podstránce.   Jak často aVVízo […]

Žádný komentář

Dneska losuju multimilionáře. Vyhrajete vy?

Dneska neformálně. Dnešek je totiž jinej než jiný dny. Čím? Místo psaní copy budu u toho, když někdo vyhraje dva míče. Jako fakt. Dokonce přes dva miliony korun. Jak to? Mám to štěstí, že kromě jinýho […]

Žádný komentář

Copywriting a typografie: Jednoznakovky na konci řádku si odpusťte

Také necháváte jednoznakové předložky a spojky v textech bannerů a dalších reklamních vizuálů na konci řádku? Setkávám se s tím stále častěji. Takže prosím vás: Nechcete-li působit jako amatéři, nedělejte to. Nejenže to působí odpudivě. Je to navíc chyba! […]

Pošli to dál

3 knihy pro copywritery na rok 2021

V závěru loňského roku vyšly dvě knížky o copywritingu: aktualizované vydání titulu Copywriting –⁠ Pište texty, které prodávají (Anna Sálová, Zuzana Veselá, Michaela Raková) a Manuál copywritingu Vojty Untermüllera. V obou případech platí: Tohle by si na […]

Preview pane neboli pre-header

Preheader i pre-header: Co to je a jak tím zvýšit míru otevření o 100 %

Preheader (nebo chcete-li pre-header) je ta část e-mailu, kterou vidíte při pohledu do e-mailové schránky hned za předmětem. Pokud chcete dělat komerční e-mailing, rozesílat newslettery nebo propagační e-maily, je ve vašem zájmu preheader správně otextovat. […]

Žádný komentář

Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít

Preview pane, pre-header, snippet. Nebo také náhled začátku těla e-mailu. Existujte snadný způsob, jak zvýšit míru otevření e-mailových rozesílek. Je jím správné otextování právě této náhledové části e-mailu. Skvělá zpráva je, že to není žádná […]

Žádný komentář

Kolik stojí copywriting: Ceny australských copywriterů (2019)

Jsou čeští copywriteři levní, nebo drazí? A jak si stojí v porovnání se zahraničními kolegy? Dnes mám pro vás výsledky průzkumu sazeb u protinožců. Zpracovala ho Kate Toonová a zúčastnilo se 209 respondentů z celé Austrálie. Ceny copywriterů v Austrálii 2017 […]

Žádný komentář
cliché

Copywriting a klišé: Bít, či nebít?

Klišé rozděluje copywritery na dva tábory. Jedni považují klišé za smrtelný copywriterský hřích a volají: Smrt klišé! Klišé způsobuje zaměnitelnost! Bijte ho! Druzí argumentují, že využívat klišé znamená vnášet do copy obraty, které jsou publiku důvěrně […]

Žádný komentář

Nejčtenější články o copywritingu v roce 2020

Silvestr se blíží, takže přišel čas připomenout si nejčtenější články mého blogu v roce 2020. Co vás zajímalo nejvíc? Tady je deset nejnavštěvovanějších stránek, jak je identifikoval můj věrný přítel Google Analytics. Četli jste všechny?   […]

Žádný komentář

Psaní zdvojených souhlásek: Otestujte se

Měkký x měkčí. Podaný x poddaný. Jednou z oblastí, kde copywriteři a další textaři při psaní chybují, je psaní zdvojených souhlásek. Přinejmenším to vyplývá z výsledků oblíbeného copywriterského testu na Copytime.cz. Jak jste na tom vy? Taky se […]

Žádný komentář

Jak zvýšit míru otevření e-mailu o 162 %

Míra otevření je cenný ukazatel úspěšnosti e-mailové rozesílky. Uvádí, jak vysoké % adresátů rozesílky otevřelo doručený e-mail. Čím vyšší je, tím lépe. Proto je důležité umět nízkou míru otevření zvýšit. Poznámka: Míra otevření (open rate, […]

Žádný komentář

10 cest k nejlepšímu předmětu e-mailu na rok 2021

Proč potřebujete nejlepší předmět e-mailu ze všech? 47 % příjemců otevře e-mail čistě na základě toho, jak zní jeho předmět (OptinMonster). A 69 % příjemců nahlásí e-mail jako spam výhradně podle toho, co najdou v jeho předmětu. Znění předmětu […]

Žádný komentář
čárka v pozdravu Ahoj

Psaní čárky v pozdravu a oslovení

Psaní čárky v pozdravu a oslovení patří v jazykových poradnách k častým dotazům. Není divu. V dnešní době plné e-mailů a komunikace na sociálních sítích chceme vědět, kdy v pozdravu či oslovení psát čárku, téměř všichni. Jak to s těmi pravidly tedy je? […]

Žádný komentář
Copywriting a psychologie

Efekt Von Restorffové: 10 tipů, jak v textu chytře upoutat pozornost

Chcete, aby vaše texty fungovaly lépe? Naučte se ty části copy, které mají podporovat konverznost. Tedy ty, které mají čtenáře přivábit k obsahu (nalákat), přesvědčit a přimět k akci. Zároveň se seznamte se základy UX copywritingu. V tomto příspěvku […]

Pošli to dál
Žádný komentář
Pošli to dál